ბიოლოგიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
პროფესორი ნანა კოტრიკაძე
პროფესორი ნანა დორეული