ქიმიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
ასისტენტ პროფესორი ნელი სიდამონიძე