ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
პროფესორი რომან ჯობავა
პროფესორი გიორგი ღვედაშვილი