მათემატიკის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
პროფესორი გიორგი ჯაიანი
ასოცირებული პროფესორი თენგიზ კოპალიანი